Školenie vodičov referentských vozidiel


Súčasná legislatíva nepozná pojem riadenie motorového vozidla referentským spôsobom. Používaním v bežnej praxi sa tento pojem všeobecne zaužíval. V zmysle ustanovenia § 2 písm. b) vyhlášky č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel, je uvedený pod týmto pojmom pracovník, ktorý na pracovnej ceste vedie vozidlo prevádzkovateľa (zamestnávateľa).A takýto pracovník musí byť preškolený z technických a dopravných predpisov  ako súčasťou bezpečnostných predpisov.
Vykonávame školenie z nasledovných predpisov:
•    Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
•    Zákon č. 8/2009 o cestnej premávke
•    Vyhláška MV SR č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
•    Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 208/1991 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
•    Zákon č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave
•    Nariadenia EP Rady (ES) č. 561/2006