Školenie obsluhy žeriavov a zdvíhacích zariadení


Vyhláška č. 508/2009 Z.z. upravuje bezpečnosť technických zariadení, okrem iných aj zdvíhacích. V paragrafe 17 určuje povinnosť zabezpečiť odbornú spôsobilosť osôb, ktoré tieto zariadenia obsluhujú. Oprávnenie na obsluhu sa vyžaduje u zariadení skupiny A a B, pričom u mobilných a vežových žeriavov výložníkového typu a pohyblivej pracovnej plošiny s motorovým pohonom určenej do premávky na pozemných komunikáciách skupiny A vykonáva skúšku a vydáva preukaz Oprávnená právnická osoba , naši odborní pracovníci zabezpečujú odbornú prípravu - prípravu na skúšku. Pri ostatných typoch vyhradených technických zariadení zdvíhacích zabezpečujeme odbornú prípravu, preskúšanie aj vystavenie preukazov. Vykonávame tiež opakované školenia a aktualizačnú odbornú prípravu.


Rozdelenie zdvíhacích zariadení na ktoré vykonávame školenie:

Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A :Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A :

a) žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad
1 000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu

b) pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m

c) výťah a zdvíhacia plošina, ktorá je trvalou súčasťou budovy a objektu, a to
    1. osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb,
    2. nákladný výťah s prístupom osôb do klietky,
    3. nákladný výťah so zakázanou prepravou osôb,

d)   stavebný výťah
    1. na prepravu osôb a nákladu,
    2. nákladný s prístupom osôb na nosnú plošinu,

e)   regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho presuvňa,

f)    pohyblivé schody a chodníky,

g)    lyžiarsky vlek a vodnolyžiarsky vlek,

h)   výsuvný rebrík s motorovým pohonom,

i)    zariadenie technickej zábavnej činnosti, napríklad lunaparku a iného zábavného zariadenia, s motorovým pohonom:
1.    na zdvíhanie osôb v zariadení na to určenom, napríklad gondole, sedačke, kabínke, do výšky nad 
1,5 m, alebo ktorým sa osoby počas prevádzky zariadenia dostanú do výšky nad 1,5 m nad terén, napríklad kolotočom,
         2.  horská dráha s vozíkmi na koľajnicovej trati s prevýšením vyšším ako 3 m,

j)   pohyblivé javiskové zariadenie s motorovým pohonom v
       1. hornej javiskovej časti, napríklad javiskový ťah, požiarna a akustická opona, portálový most a portálová veža, osvetľovacia batéria, záves svietidiel a lustrov, projekčný rám,
      2. dolnej javiskovej časti, napríklad zdvíhací stôl, stôl orchestriska, javiskové prepadlisko,

k)  zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na zdvíhanie osôb pri       nastupovaní alebo vystupovaní z vozidla.

Technické zariadenia zdvíhacie skupiny B :

a) zariadenie, ktorým je
    1. žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane,
    2. vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien,
b) zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a  prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie,

c) prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny B, a to
    1. zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO,
    2. zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napríklad magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a),

d) špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to
    1. zdvíhacia rampa,
    2. zdvíhacia plošina,
    3. stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla,
    4. zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu,

e) nákladný stavebný výťah bez prístupu osôb na nosnú plošinu,

f) zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m,

g) regálový zakladač bez stanovišťa obsluhy na zakladači a jeho presuvňa okrem zariadenia, ktoré je súčasťou automatizovaných systémov na manipuláciu a skladovanie,

h) javiskové zariadenie s ľudským pohonom,

i) schodiskový výťah a zvislá zdvíhacia plošina určené na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Technické zariadenia zdvíhacie skupiny C :

a) prostriedok na viazanie a zavesenie bremena, ktorý nie je trvalou súčasťou zdvíhacieho zariadenia, napríklad viazacie lano, reťaz, popruh, pás, hák, strmeň,

b) technické zariadenie zdvíhacie, ktoré je súčasťou pracovného prostriedku, napríklad technologickej linky, stroja alebo automatizovaného systému na manipuláciu a skladovanie,

c) technické zariadenie zdvíhacie zostavované jednorazovo, napríklad na montážne účely, na prepravu,

d) ostatné technické zariadenia zdvíhacie skupiny B s ľudským pohonom.