Školenie obsluhy motorových vozíkov


Obsluha motorového vozíka je osoba plnoletá, zdravotne spôsobilá a s kvalifikáciou získanou v oprávnenej výchovno-vzdelávacej organizácii. Zákon 124/2006 Z.z. o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu s motorovým vozíkom len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz obsluhy motorových vozíkov pre daný typ vozíka.


Ponúkame Vám:
•    získanie oprávnenia na obsluhu motorových vozíkov všetkých kategórií v kurze vzv
•    rozšírenie oprávnenia o ďalšie typy vozíkov
•    pravidelné opakované školenia na predĺženie platnosti preukazu (1 x ročne)
•    aktualizačnú odbornú prípravu (1 x za 5 rokov)
•    vystavenie preukazu najnovšieho vzoru (akceptovaného v krajinách EU) a evidenčnej karty vodiča motorového vozíka, vystavenie duplikátu preukazu
•    zaškolenie pre výmenu a nabíjanie akumulátorových batérií
•    zaškolenie obsluhy pre výmenu plynových fliaš (LPG)
•    školenie zodpovednej osoby (užívateľa motorových vozíkov)
•    odborné poradenstvo v oblasti používania motorových vozíkov
•    automatické upozornenie na potrebu opakovaného školenia v stanovených termínoch


Delenie motorových vozíkov:
Trieda I. - vozíky elektrické (akumulátorové)
Trieda II. - vozíky so spaľovacím motorom


DRUH :
•    A - plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné ručne vedené
•    B - plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné s pákovým riadením
•    C - plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné s volantovým riadením
•    D - vysokozdvíhacie ručne vedené
•    E - vysokozdvíhacie s pákovým riadením
•    W1 - vysokozdvíhacie s volantovým riadením do 5 t nosnosti
•    W2 - vysokozdvíhacie s volantovým riadením nad 5 t nosnosti
•    G - vysokozdvíhacie so zdvíhacou plošinou
•    Z - špeciálne vozíky
 W1 - vysokozdvižné, volantom riadené, nosnosť do 5 ton
- W2 - Vysokozdvižné, volantom riadené, nosnosť nad 5 ton