Školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z BOZP


Jednou zo základných povinností zamestnávateľa je organizovať školenia týkajúce sa BOZP pre svojich zamestnancov. Túto povinnosť ustanovuje zákon 124/2006 Z.z. o BOZP.
Školenie z predpisov BOZP musia absolvovať všetci zamestnanci:
•    pri prijatí do zamestnania
•    pri preložení na inú prácu
•    pri zavedení nových pracovných postupov a technológií
•    pri zaradení na nový pracovný prostriedok alebo pracovisko
•    pravidelne minimálne raz za 24 mesiacov
Tieto školenia sa musia uskutočňovať v pracovnej dobe a náklady s nimi spojené je povinný znášať zamestnávateľ. Predpisov súvisiacich s bezpečnosťou pri práci je veľké množstvo. Naše školenia prispôsobujeme na mieru zákazníkovi a preberáme len predpisy, ktoré priamo súvisia s činnosťou firmy.