Revízie elektrických zariadeníRobíme revízie elektrických zariadení, ktoré vyžadujú slovenské (európske) právne normy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Poskytujeme následné revízne prehliadky a skúšky:
•   Revízie elektrických zariadení - zaisťujeme OP a OS elektrických zariadení do 1000V v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z., východzie revízie a periodické revízie.
•   Revízie elektrických zariadení a elektroinštalácií vo výbušnom prostredí - zaisťujeme OP a OS elektrických zariadení a elektroinštalácií vo výbušnom prostredí v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky 393/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí
•   Revízie elektrických inštalácií - vykonávame odborné revízie elektroinštalácií či už používaných budov alebo novostavieb.
•   Revízie elektrických spotrebičov - ide o činnosť , pri ktorej zisťujeme stav spotrebiča z hľadiska bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom. Túto činnosť vymedzuje STN 331610:2002
•   Revízie bleskozvodov - zabezpečujeme odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov, aktívnych bleskozvodov a bleskozvodových sústav.
•   Východiskové revízie - uskutočňujeme východiskové revízie elektroinštalácie novostavieb
•   Revízie- uzemňovacích sústav
•   Protokoly o revíziách a kontrolách elektrického spotrebiča alebo predlžovacieho prívodu
•   Bezplatné poradenstvo