Termíny vykonávania OP a OS

Pre zaistenie bezpečnosti elektrického zariadenia , je zamestnávateľ  povinný zabezpečovať kontrolu,  odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení. TO znamená že je potrebné vykonávať v pravidelných intervaloch  elektrickú revíziu. Vykonáva sa to odbornou prehliadkou a odbornou skúškou pravidelne v presne určených lehotách. Za dodržiavanie lehôt pravidelného vykonávania OP a OS zodpovedá prevádzkovateľ elektrického zariadenia. Všeobecné záväznými termínmi sú lehoty odborných prehliadok a skúšok technických elektrických zariadení uvedené v prílohe č. 8 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
OP a OS elektrického zariadenie (predtým revízia elektrického zariadenie) zahŕňa v sebe úkony, pri ktorých sa prehliadkou, skúšaním a meraním zisťuje stav elektrického zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti.

Druhy OP a OS sú:

·         prvá (východisková)

·         pravidelná (periodická)

·         mimoriadna.

 

OP a OS revízie bleskozvodov

Systém ochrany pred bleskom LPS (Ligntning Protection System) je kompletný systém používaný k zníženiu fyzických škôd spôsobeným úderom blesku do objektu. Pozostáva z vonkajšieho a vnútorného systému ochrany pred bleskom. Prehliadky LPS systému sa vykonávajú podľa STN EN 62305-3: 11/2006 .Norma stanovuje štyri triedy LPS(I až IV), ktoré zodpovedajú hladinám ochrany pred bleskom LPL (I až IV).
Príklady možného zatriedenia objektov:
LPL (trieda LPS) I nemocnice, banky, stanice mobilných operátorov, elektrárne, vodárne
LPL (trieda LPS) II školy, supermarkety, katedrály,
LPL (trieda LPS) III obytné domy, rodinné domy, poľnohospodárske objekt

LPL (trieda LPS) IV objekty a haly bez výskytu osôb a vnútorného vybavenia.
Lehoty vykonávania pravidelných OP a OS závisia od hladiny ochrany pred bleskom.

 

Maximálne intervaly medzi OP a OS

Hladina ochrany

pred bleskom

Vizuálna kontrola

LPS

Úplná OP a OS LPS

OP a OS pri kritických

systémoch

rok

rok

rok

I a II

1

2

1

III a IV

2

4

1

Poznámka: Systém ochrany pred bleskom pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu by mal byť vizuálne kontrolovaný každých 6 mesiacov.

OP a OS by mala byť vykonaná jedenkrát za rok

 

OP a OS elektrických spotrebičov

Revízia je súhrn  činnosť, pri ktorej sa  prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav spotrebiča z hľadiska jeho bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom. Revízie sa vykonávajú po opravách a úpravách el. spotrebičov. Kontroly revízií el. spotrebičov počas ich používania. Vykonanie revízie stanovuje norma  STN 33 1610.

Norma rozdeľuje elektrické spotrebiče do piatich skupín:
A - spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi
B - spotrebiče používané v vonkajšom priestore (na stavbách, pri poľnohospodárskych prácach apod.)
C - spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch
D - spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely apod.)
E - spotrebiče používané pre administratívne činnosti
Kontroly a revízie elektrických spotrebičov  sa vykonávajú v lehotách podľa tabuľky

Skupina elektrických spotrebičov

spotrebiče držané v ruke

prenosné spotrebiče

neprenosné a pripevnené spotrebiče

revízia

kontrola

revízia

kontrola

revízia

kontrola

A

vždy pred ich vydaním používateľovi

B

pred použitím

3 mesiace

pred použitím

3 mesiace

pred použitím

6 mesiacov

C

pred použitím

6 mesiace

pred použitím

12 mesiacov

pred použitím

podľa STN 33 1500

D

1 týždeň

12 mesiacov

1 mesiac

12 mesiacov

3 mesiace

podľa STN 33 1500

E

1 mesiac

12 mesiacov

6 mesiacov

24 mesiacov

12 mesiacov

podľa STN 33 1500

 

 

OP a OS elektrického ručného náradia

Revízia je súhrn  činnosť, pri ktorej sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav elektrického ručného naradia z hľadiska jeho bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom .
Vykonanie revízie stanovuje norma STN 33 1600. Kontrola je
je činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a skúšaním zisťuje stav náradia.

Rozdeľovanie náradia podľa používania
Podľa pracovného využitia (frekvencie a dĺžky používania) sa náradie zaraďuje do troch skupín:
skupina A - s náradím sa pracuje len občas (do 100 prevádzkových hodín za rok)
skupina B - s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prevádzkových hodín za rok)
skupina C - s náradím sa pracuje často dlhšiu dobu (viac než 250 prevádzkových hodín za rok).
Písomným dokladom o vykonaní OP a OS elektrického ručného náradia: môže byť alebo zvláštna karta pre jednotlivé elektrické ručné náradie, alebo Protokol o OP a OS elektrického ručného náradia.

Lehoty pravidelných OP a OS elektrického ručného náradia

Skupina

Náradie triedy ochrany

Revízne lehoty

A

I

6 mesiacov

II a III

12 mesiacov

B

I

3 mesiace

II a III

6 mesiacov

C

I

2 mesiace

II a III

3 mesiace

 

OP a OS elektrickej inštalácie

Pojem elektrická inštalácia budov  zaviedla norma 332000. Vyhradené technické zariadenie elektrické je elektrická inštalácia, ktorá zahŕňa všetky inštalované technické zariadenia elektrické vrátane elektrických rozvodov. Predmetom OP a OS je elektrická inštalácia vrátane elektrických predmetov, ktoré sú jej súčasťou. Odborná prehliadka a odborná skúška má preukázať, že elektrická inštalácia budovy zodpovedá bezpečnostno-technickým požiadavkám noriem a v jednotlivých prípadoch tiež ďalším platným predpisom pre dané zariadenie.
Základný metodologický postup OP a OS sa vykonáva podľa STN 33 1500: 1991 a podľa STN 33 2000-6-61: 2004

Termíny pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok podľa STN 33 1500 a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. sú:

Lehoty podľa druhu prostredia

Roky

základné

5

normálne

5

studené

3

horúce

3

vlhké

3

mokré

1

so zvýšenou koróznou agresivitou

3

s extrémnou koróznou agresivitou

1

prašné s nehorľavým prachom

3

s otrasmi

2

s biologickými škodcami

3

pasívne s nebezpečenstvom požiaru

2

pasívne s nebezpečenstvom výbuchu

2

vonkajšie

4

pod prístreškom

4

 

Lehoty podľa druhu priestoru so zvýšeným rizikom ohrozenia osôb

Roky

priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb

2

murované, obytné a kancelárske budovy

5

rekreačné strediská, školy, materské školy, jasle, hotely a iné ubytovacie zariadenia

3

objekty, alebo časti objektov zo stavebných látok so stupňom horľavosti C2, C3

2

pojazdné a prevozné prostriedky

1

dočasné zariadenia staveniska

0,5

 

OP a OS elektrických zariadení (pracovných) strojov

Stroj alebo strojové zariadenie alebo pracovný prostriedok je definovaný  podľa STN EN 60204-1:12/2001 ako montážny celok zostavený:

·         z časti strojov alebo súčiastok , z ktorých je aspoň jedna pohyblivá,

·         z príslušných pohonných jednotiek,

·         ovládacích a hlavných (silnoprúdových) obvodov a pod.

Tieto sú vzájomne spojené na presne stanovené použitie, najmä na výrobu, spracovanie, dopravu alebo balenie materiálu.

Intervaly  vykonávania pravidelných OP a OS strojov sa určujú na základe stanoveného druhu prostredia (vonkajších vplyvov), v ktorom sa daný stroj nachádza alebo sa upravujú podľa druhu priestoru so zvýšeným rizikom ohrozenia osôb podobne ako pri elektrických zariadeniach
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických častí strojov sa vykonávajú tak ako aj na ostatných elektrických zariadeniach

§  vždy pred ich prvým uvedením do prevádzky,

§   v pravidelných intervaloch počas prevádzky

§   pri ich opätovnom uvedení do prevádzky.

Termíny pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok sa stanovujú  podľa STN 33 1500 a vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

 

Revízie zdvíhacích zariadení

Vykonávam odborné prehliadky  a odborné skúšky na vyhradených technických zariadeniach - zdvíhacie zariadenia, v zmysle zákona NR SR č.124 /2006 Z .z. § 9 odst. 1, pism. a) a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 z.z. § 9, § 13 v rozsahu:

Aa)žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu
Ab)pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m
Ae)regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho presuvňa
Ba)žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane
Bb)zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie
Bc2)prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo na uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny B, a to zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napríklad magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a)
Bd) špeciálne zdvíhacie zariadenia s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to
1. zdvíhacia rampa
2. zdvíhacia plošina
3. stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla
4. zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu
Bf)zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m
Bg)regálový zakladač bez stanovišťa obsluhy
Bi)schodiskový výťah a zvislá zdvíhacia plošina určená na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu (invalidom)

Revízie zdvíhacích zariadení odborné prehliadky, odborné skúšky) vykonávam  aj s elektrickou častou na území celej Slovenskej republiky.