Požiarna ochrana


Ochrana pred požiarmi

Pre  právnickú osobu a podnikajúcu fyzickú osobu, ponúkame prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:
•   Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok.
•   Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
•   Určovanie protipožiarnych hliadok právnickej osoby, pracoviska a protipožiarnej asistenčnej hliadky.
•   Vykonávanie školení o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok.
•   Vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom.
•   Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.
•   Zabezpečenie kontroly úplnosti a vhodnosti hasiacich prístrojov podľa projektov protipožiarnej bezpečnosti stavby.
•   Zastupovanie právnickej osoby pri konaní a kontrolách štátneho požiarneho dozoru.
•   Spolupráca pri plnení ostatných povinností zo Zákona č. 314/2002 a poskytovanie potrebných informácii a poradenstva v oblasti ochrany pred požiarmi