Informačná povinnosť

ROŠ spol. s r.o., so sídlom Mesačná č.7, 821 02 Bratislava, IČO: 36 713 635,
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. , tel, : 0903 318 917

 

Pri poskytovaní našich služieb získavame Vaše osobné údaje priamo od Vás, alebo ich získavame od tretích strán (napríklad od Vášho zamestnávateľa a pod.).
Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
Naša spoločnosť nemá povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu.

 

 

 

 

 1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

 

Názov Účel Právny základ
Služby. Poskytovanie služieb, najmä BOZP a školení. Zmluva o poskytnutí služby (napr. školenia, činnosť BOZP).
Účtovné doklady. Spracovanie dokladov a vedenie účtovníctva. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pod.
Personalistika a mzdy. Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom, vrátane predzmluvných vzťahov, evidencia uchádzačov o zamestnanie. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov a pod.
Spoločnosť. Vedenie zoznamu spoločníkov a konateľov, príp. iných osôb v orgánoch spoločnosti. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov, Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Registratúra. Plnenie povinností súvisiacichs vedením registratúry. Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod.

 

 

 

 1. Kategórie dotknutých osôb

 

Názov Kategórie dotknutých osôb
Poskytovanie služieb. Klienti, zamestnanci klientov (prevádzkovateľov = zamestnávateľov).
Účtovné doklady. Členovia orgánov spoločnosti, zamestnanci prevádzkovateľa, zamestnanci dodávateľov, iné fyzické osoby.
Personalistika a mzdy. Uchádzači o zamestnanie, zamestnanci spoločnosti, manželia alebo manželky zamestnancov spoločnosti, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci spoločnosti.
Spoločnosť. Spoločníci, konatelia, členovia orgánov spoločnosti, bývalí spoločníci, bývalí konatelia.
Registratúra. Fyzické osoby – odosielatelia a prijímateliakorešpondencie.

 

 1. Kategórie zhromažďovaných osobných údajov

 

ROŠ, spol. s r.o. pri všetkých svojich spracovateľských činnostiach spracúva bežné osobné údaje v zmysle čl. 4. bod 1 GDPR a § 2 zákona č. 18/2018 Z. z.

 

 1. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

 

V súlade s GDPR a Zákonom č. 18/2018 Z. z. ROŠ, spol. s r.o.  zmluvne poveril spracúvaním osobných údajov nasledujúcich sprostredkovateľov:

 • FIDAS s.r.o., so sídlom: Heydukova 16, 811 08 Bratislava, IČO: 45 542 538

 

Osobné údaje môžu byť postúpené subjektom verejnej správy a štátnym orgánom v zmysle osobitných predpisov, alebo tretím stranám, ktoré sú/budú zapojené do súdnych, trestných alebo správnych konaní.

 

 1. Odovzdávanie osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

 

 1. Obdobie, počas ktorého budú osobné údaje dotknutých osôb uchovávané

 

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a ďalšie osobitné predpisy.

 

 1. Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

 

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

 1. Aké máte práva?

 

 1. Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. , písomne, oznámením o odvolaní súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

 

 1. Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

 

 1. Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 2. Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

 

 1. Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 

 1. Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 

 1. Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

 

 1. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; https://dataprotection.gov.sk