Bezpečnostno-technická služba

 

Prostredníctvom našich bezpečnostných technikov, resp. autorizovaných bezpečnostných technikov zabezpečujeme pre zamestnávateľov vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby podľa §22 zákona č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP).

Činnosť je zameraná na poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní BOZP, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia.

Bezpečnostnotechnická služba v záujme optimalizácie pracovných podmienok ovplyvňuje postoje zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov a zamestnancov k BOZP.


Sú to nasledujúce činnosti:


•    vypracovanie pravidiel a pokynov na zaistenie BOZP ( zoznam zakázaných prác pre ženy a mladistvých, zoznam zakázaných činností na pracovisku, miestne prevádzkové predpisy,...)

•    vykonávanie previerok stavu BOZP na všetkých pracoviskách organizácie v lehotách stanovených v právnych predpisoch  (kontrola pracovísk, strojov, nástrojov, zariadení budov, dopravných ciest z hľadiska bezpečnosti, kontrola dodržiavania právnych predpisov na zaistenie BOZP,...)

•    vypracovanie plánu preventívnych lekárskych prehliadok

•    vypracovanie zoznamu pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

•    vedenie evidencie pracovných úrazov, chorôb z povolania, havárií a porúch technických zariadení

•    vedenie príslušnej dokumentácie BOZP tak, aby bola v súlade so skutočným stavom a platnou legislatívou

•    predkladanie pravidelných informácii klientovi o stave a vývoji BOZP na pracoviskách


Súčasťou tejto činnosti je neustále sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovávanie do dokumentácie a do celého systému zákazníka na zabezpečenia BOZP.